admin@hindujogja.com
Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Selamat datang di Kabupaten Sleman

3 4 Психологічні аспекти формування і особливості функціонування політичної еліти Бібліотека BukLib.net
Home » Uncategorized  »  3 4 Психологічні аспекти формування і особливості функціонування політичної еліти Бібліотека BukLib.net
3 4 Психологічні аспекти формування і особливості функціонування політичної еліти Бібліотека BukLib.net

Демократичне правління допускає конкуренцію серед еліт за владу. У ринковій концепції еліт Шумпетера різні еліти виносять на продаж свої програми, а маси "покупців" під час виборів підтримують або відкидають їх. Учений розуміє демократію як політичну систему, в якій маси, вибираючи між конкуруючими елітами, певною мірою впливають на політику. Іншим відомим теоретиком елітизму був співвітчизник Парето — Гаетано Моска. У праці "Основи політичної науки" він обґрунтував ідею поділу всіх існуючих суспільств на два класи — клас правлячих і клас неправлячих, підлеглих. Перший клас завжди відносно малочисельний, монополізує владу, здійснює всі політичні функції й користується вигодами і привілеями.

теорія еліт у політичній науці

Кожний тип суспільства залежно від історичної епохи має свої критерії оцінки еліт. Сильна опозиція, політичний плюралізм, вільна конкуренція потенційних еліт, суддями яких є виборці, що контролюють еліту. Репродукція — відтворення еліти в її власних межах, тобто у відповідній соціальній групі. Реалізація функцій залежить від соціальної згуртованості еліти. Розколоті еліти, що втратили спільність своїх інтересів, цінностей і мотивації, висувають різнорідні, часто суперечливі вимоги, задаючи різноспрямовані вимоги народним масам. Липинський називав "національною аристократією", як і Аристотель, вважаючи аристократією групу найкращих людей у певний історичний період. Тип еліти здебільшого залежить від політичного режиму, в якому вона існує.

Теорія еліт і соціяльно-філософський аналіз конфліктних ситуацій

Типологізуючи лідерство, застосовують ще такі поняття, як вождь і керівник. Ми закликаємо послуговуватися інформацією лише з офіційних сторінок органів влади. Кожен із капіталів може стати символічним капіталом — принести визнання та авторитет його власнику. Міллс вважав великі корпорації, політичну виконавчу владу та армію. Теорія еліт як правління незначної Меншості суперечать одна одній. Поляк за кров'ю, українець за вибором, аристократ за духом Свою концепцію еліт він виклав головно у творі "Листи до братів-хліборобів" .

  • Представники цієї частини політичної еліти завжди готові зайняти місце правлячої еліти, як, до речі, і представни­ки регіональної та міжрегіональної еліти.
  • Найфундаментальніша школа дослідження еліти на пострадянському просторі сформувалася в Російській Федерації.
  • Демократичний лідер формується в умовах конкурентної політичної боротьби, яка передбачає не тільки його високі професійні, інтелектуальні й моральні якості, а й наявність фінансових ресурсів і авторитетної й мобільної команди.
  • У політиці це означає, що розвиток суспільства здійснюється значною мірою завдяки владі правлячої меншості, тобто політичної еліти.

На практиці це означає здійснення конституційної й економічної реформ. Послідовне проведення принципу поділу державної влади, яка може забезпечити баланс різних соціальних сил, перешкоджаючи небезпечному для суспільства безконтрольному зосередженню влади в руках вузької групи людей. Правляча політична еліта – це соціально-політичні групи, які посіли найвищі позиції в суспільстві та володіють всією повнотою влади і можливостями https://www.kaniv.net/news.php?p=101901 впливу на суспільство. Поняття “еліта” походить від французького elite – кращий, вибраний, добірний. Починаючи з ХVII сторіччя його стали застосовувати для найменування людей, що є вибраними, перш за все найвіщої знаті. В Англії, як свідчить Оксфордський словник 1823 р., терміном “еліта” називали вищі соціальні верстви суспільства. Однак, поняття “еліта” у соціальних науках до кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Сучасні теорії еліт

До таких змін, узагальнено, можна віднести охоплення лідируючих позицій нового угрупування в системі політичної еліти або зайняття таких лідируючих позицій вищим представниками іншої соціальної групи. У сучасному суспільстві до еліти входять люди, які володіють не тільки грошима, а й високим інтелектом. Правила жорсткої конкуренції передбачають вступ або вихід з еліти залежно від успіху або поразки кожного і незалежно від його соціального походження і багатства. В конкуренції зростає попит на людей, які мають перевагу над іншими у професіоналізмі, інтелекті, моральних чеснотах, соціальній активності. Соціальне походження і в сучасних умовах відіграє важливу роль у процесі формування еліти, оскільки забезпечує сприятливі стартові умови для набуття елітарних рис, необхідних для здобуття успіху в конкурентній боротьбі.

Вузівський курс політології та методика його викладання

Дослідження політичної еліти України на основі традиційних елітологічних концепцій показує, що пострадянська, в тому числі і українська, еліта не відповідають реаліям сьогодення. Незважаючи на ґрунтовний інтерес з боку різних наук щодо дослідження політичних еліт, є серйозні прогалини у визначенні методології аналізу сучасних політичних еліт в Україні. Мілс вважає, що ядро американської правлячої еліти становлять керівники корпорацій, політики, вищі державні службовці і вищі офіцерські чини. Їх підтримують інтелектуали, які добре влаштувалися в рамках існуючої системи. Характерним для цих концепцій є заперечення прямого зв´язку економічної еліти з елітою правлячою. Поряд із ліволіберальними концепціями значного поширення набули ліворадикальні концепції еліт, яскравим прикладом яких є марксистська партократія. Попри заперечення елітизму в суспільно-політичному розвитку, Ленін, як відомо, розробив специфічну концепцію політичної еліти як вчення про авангардну роль партії робітничого класу і всіх трудящих.