admin@hindujogja.com
Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Selamat datang di Kabupaten Sleman

Національний університет «Києво-Могилянська академія» Анотації курсів
Home » Uncategorized  »  Національний університет «Києво-Могилянська академія» Анотації курсів
Національний університет «Києво-Могилянська академія» Анотації курсів

Для термінових установлено строк виконання. До них зараховують також документи, які є терміновими за способом відправлення (телеграма, телефонограма). До дуже термінових належать документи, які мають позначення “дуже терміново”. Стандартні (типові) – це документи, які мають однакову форму й заповнюються в певній послідовності й за обов’язковими правилами (типові листи, типові інструкції).

предмет і завдання курсу його наукові основи

Розділи мають наскрізну нумерацію в межах усієї роботи й позначаються арабськими цифрами з крапкою в кінці, їх назви друкують великими літерами симетрично до тексту. Тлумачно-перекладні словники  це праці змішаного типу, які перекладають термін іноземною мовою (або кількома мовами) і подають його тлумачення. Метонімія – це метонімічний перенос значення, при якому назви одного предмета переносяться на інший, який перебуває з ним у відношенні асоціації за суміжністю (вимір – визначення будь-якої величини чогось і вимір – величина, що вимірюють). Кожен науковий термін має дефініцію (означення), яка чітко окреслює, обмежує його значення. Так, дефініцією терміна аудиторський висновок є вислів “документ, що містить результати аудиторської перевірки”. Лист-відповідь повинен містити посилання на номер, дату й суть листа-запита.

Автор (автори) курсу

Лексична компетенція полягає в оволодінні лексичними засобами сучасної української літературної мови і вмінні користуватись ними. Вона передбачає широкий словниковий запас, у т.ч. Володіння термінологією, необхідною для спілкування у професійній сфері, адже вибір лексичних елементів залежить від сфери і ситуації, у яких перебуває мовець. Етнолінгвістика - наука, що вивчає мовну репрезентацію особливостей етнічної свідомості та культури. Складовою частиною етнолінгвістики є лінгвокультурологія - галузь мовознавства, що досліджує фіксацію в мові, етнотекстах і дискурсивній практиці елементів духовної та матеріальної культури народу. Завдання курсу - ознайомити студентів з проблематикою етнолінгвістики, її основними поняттями і методами, історією становлення; показати зв'язок з іншими гуманітарними дисциплінами - мовознавством, насамперед з діалектологією, фольклористикою, етнографією. Мета спецкурсу полягає у формуванні уявлення щодо особливостей дослідження історії окремих українських регіонів, а також населених пунктів в межах цих регіонів у період українського національного відродження.

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Мовознавство пов’язане з філософією, яка в античному світі була синтезом усіх людських знань. Поступово розвиваючись, окремі науки вийшли з надр філософії і можна було б сказати, що кожна виробила свою філософію, свою теорію науки. Теоретичною частиною мовознавчих наук є загальне мовознавство. Науковці виділяють конкретне й загальне мовознавство. Конкретне мовознавство вивчає конкретну мову (україністика, русистика, богемістика), групу споріднених мов (славістика, германістика, романістика) або сім’ю мов (індоєвропейське, тюркське мовознавство); подає фактичний матеріал для теоретичних узагальнень. Вивчення гуманітарних наук складає важливу частину загальноосвітньої і світоглядної підготовки сучасних спеціалістів.

Зв’язний типовий текст (типовий зразок) – текст, зміст якого незмінно повторюється в низці документів, що виключає можливість виділення в ньому постійної і змінної інформації (службові листи, правила, положення, статути, розпорядчі документи). Значна кількість документів містить уніфіковані, формалізовані тексти. Для них характерним є встановлення раціональної одноманітності, причому основна маса такого роду текстів функціонує у сфері управління. Бланк – це друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію. Бланки заповнюють конкретними відомостями.

Предмет та завдання курсу МРРМ

Розвиток української літературної мови спостерігаємо у творах видатних українських письменників (кінець XIX – початок XX ст.). Єдина українська літературна мова для всієї України, за яку виступав Іван Франко, стала можливою після возз’єднання всіх українських земель 1939 року. Разом з тим, створення словників, граматик, правописів, діяльність письменників та інших культурних діячів сприяли становленню унормованої, а отже, літературної української мови та її вжитку в усіх сферах суспільного життя. Однак закон про державність української мови було прийнято лише 1989 року.

Офіційно-діловий стиль української літературної мови у професійному спілкуванні. Термінологія може виконувати свої основні функції  позначати наукові поняття і задовольняти потреби спілкування фахівців  у тому випадку, якщо вона буде загальноприйнята, унормована, відповідатиме вимогам до термінів. Термінологія  1) розділ мовознавства, що вивчає способи творення, функціонування, кодифікацію термінів тощо (у цьому значенні все частіше використовують слово термінознавство); 2) сукупність термінів певної мови або певної галузі. Наприклад, можемо говорити про англійську, польську, українську та ін. Термінологію, а також про термінологію математичну, економічну, юридичну, хімічну, технічну тощо.

Зміст особливої думки записується в протокол після запису відповідної ухвали. У докладний протокол заносяться також питання, які ставилися доповідачеві та конспективний запис виступів під час обговорення. Рапорти подаються з метою реалізації прав і законних інтересів працівників (наприклад, рапорт про надання відпустки, квартири тощо), інформування про виконану роботу (наприклад, рапорт про приймання дільниці дільничним інспектором міліції тощо), про виявлені недоліки й пропозиції щодо їх усунення.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є виникнення, розвиток та трансформація навчальних закладів та наукових установ різного типу в межах сучасної України з найдавніших часів до сьогодення. Курс «Історія освіти та науки в Україні» згідно освітньої програми спеціальності 032 «Історія та археологія» викладається у 6 семестрі на ІІІ курсі денного відділення на факультеті історії та філософії за вибором студентів. За бажанням курс можуть вивчати студенти спеціальностей https://hamptonroadswriters.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzI2LCJjYjFhYTFiZDIyMTIiLDAsMCwwLDFd 033 «Філософія» та 034 «Культурологія». Мета навчальної дисципліни полягає у всебічному дослідженні проблеми становлення та розвитку релігійного і церковного життя в Україні впродовж усієї історії українського суспільства. Курс «Історія українського козацтва та його світових аналогів» згідно освітньої програми спеціальності 032 «Історія та археологія» викладається у 4 семестрі на ІІ курсі денного відділення на факультеті історії та філософії за вибором студентів.

Креативні якості індивіда стійкі і забезпечують творчий стиль його мовленнєвої поведінки, унікальність результатів професійної діяльності, продуктивність, готовність до творчих конструктивних перетворень. Креативні особливості формуються протягом усього життя і залежать від індивідуальних особливостей кожної особистості та пізніше від специфіки галузі, у якій вона працює. Професіонали з добре розвиненими творчими здібностями до формування і сприйняття нових ідей володіють високою гнучкістю мислення і можуть легко переходити від одного варіанта розв’язання проблеми у будь-якій сфері до іншого, якщо умови змінилися і вимагають нового погляду на питання. Креативні особливості формуються протягом усього життя і залежать від індивідуальних особливостей кожної особистості та від специфіки галузі, у якій вона працює. Семантична компетенція – це здатність комуніканта усвідомлювати й контролювати внутрішню логіку змісту, яка інтегрується у розвиток мовленнєвої комунікативної компетенції, оскільки питання змісту посідають центральне місце в комунікації.

Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Реалізація завдань і заходів Програми означила певні тенденції розширення функціонування української мови у сферах освіти, культури, науки. Так, дослідження, проведене Інститутом соціальної та політичної психології НАПН, дало змогу визначити основні психологічні передумови, які забезпечують розширення сфер уживання української мови в середовищі студентської молоді, виявити зміст психологічних проблем, що зумовлюють недостатню престижність української мови серед студентів. У 1989 році питання про державний статус української мови було порушено діячами культури, зокрема письменниками на зборах, пленумах і з’їзді СПУ.