admin@hindujogja.com
Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Selamat datang di Kabupaten Sleman

Політологія: Навчальний посібник :: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Home » Uncategorized  »  Політологія: Навчальний посібник :: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Політологія: Навчальний посібник :: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Демарш – вплив на державу через дипломатичні канали з метою провокування вигідної для себе реакції. Артикуляція інтересів – пред'явлення вимог до осіб, що приймають політичні рішення. Нацизм – різновид політичного режиму, для ідеології якого характерні расизм, шовінізм, антидемократизм, елітизм, зовнішньополітичний експансіонізм, марення про https://travel.sygic.com/fr/poi/chateau-de-svirj-poi:5079533 світове панування. Агрегування інтересів – узгодження та впорядкування інтересів і потреб соціальних верств населення. Для країн, що розвиваються, характерним є інформаційний вплив іноземних мас-медіа. Заповніть Анкету абітурієнта зараз та отримуйте консультації під час вступної кампанії 2023 у Державному університеті телекомунікацій.

Легітимність – здатність політичного режиму досягати суспільного визнання й виправдання обраного політичного курсу, винесених ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади. Конфронтація політична – динамічний аспект міждержавних взаємодій, який характеризується напруженістю відносин. Консервативно активна зовнішня політика – форма зовнішньої політики, яка являє собою активний захист досягнутого балансу між внутрішньою і зовнішньою політикою.

  • Останнє спонукає організаторів процесу комунікації дивитися на акт мовлення як працю, бізнес і займатися комерціалізацією цього процесу.
  • В процесі навчання студенти опановують найсучасніші системи захисту інформації, багатофункціональні пошукові прилади, апаратуру спеціальних досліджень для пошуку та нейтралізації закладних пристроїв, запобігання витоку інформації через різноманітні фізичні (не тільки цифрові) канали, отримують міжнародні сертифікати.
  • Державний суверенітет – незалежність держави у зовнішніх і верховенство у внутрішніх справах.
  • Конфронтація політична – динамічний аспект міждержавних взаємодій, який характеризується напруженістю відносин.

Якщо порівняти таких комунікаторів, як пропагандист (модель Чакотіна), відправник інформації, що належить до первинної соціальної групи (модель Рілеїв), професіональний комунікатор (модель Вестлея-Мак Ліна), комунікатор із психологічними змінними (модель Малецького), то з упевненістю можна сказати, що організація процесу спілкування для кожного з цих типів комунікаторів буде своєю. Склалася чітка державна система, яка мала усі ознаки автократичної феодальної монархії. Почастішали міжусобні війни, які в майбутньому призвели до федералізації держави, до її політичної роздробленості. Особливою історичною формою здійснення державного управління на Русі стало віче – загальні збори впливової знаті, дружинників, пізніше, з ростом міст - міщан, але його значення за князювання Володимира було фактично дорадчим. Унітарна держава – держава, яка характеризується однаковим юридичним статусом усіх адміністративно-територіальних одиниць, що обмежені в своїх повноваженнях і не мають якоїсь політичної самостійності.

Основи політології: Навчальний посібник

Політичний лідер – це особистість, що здійснює постійний і вирішальний вплив на суспільство, державу, організацію. Існування інституту політичного лідерства у наш час викликане потребою соціальних систем у збалансованому розвитку і оперативному управлінні. "Північ – Південь" протистояння – форма відносин у сучасному світі, яка характеризується значними відмінностями в рівнях розвитку держав; "Північ" – синонім розвиненості; "Південь" – синонім низького рівня розвитку держав. Національне – державний інтерес – стратегічна мета зовнішньої політики держави і засоби її досягнення.

проблеми дисперсії політичної влади в соціумі та розгалуження влад у державі

Політичні відносини – взаємини суб'єктів політики з приводу завоювання та здійснення влади (міжкласові, міжнаціональні, міждержавні). Політична партія – добровільне об'єднання людей на ідеологічному та організаційному ґрунті з метою завоювання, утримання та використання державної влади для реалізації інтересів певних соціальних груп. Політична діяльність – цілеспрямовані дії, за допомогою яких члени політичної системи впливають або намагаються впливати на результати її діяльності. Комунікативна функція політичної культури – функція, яка дозволяє встановити зв'язок між учасниками політичного процесу, а також передавати елементи політичної культури від покоління до покоління, накопичувати політичний досвід. Більшість – кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми опонентами. Більшість – найперша засада демократичного способу прийняття рішень і необхідна умова обрання кандидата на виборну посаду. Розрізняють більшість відносну – хоча б на один голос більше від суперника чи альтернативної пропозиції, абсолютну – коли перевага більшості сягає 50 відсотків голосуючих плюс ще хоча б один, і кваліфіковану (так звану конституційну), яка дорівнює більше двох третин усього складу тих, хто приймає рішення чи здійснює обрання.

Системи масової комунікації: процеси глобалізації та трансформації. Реферат

Через систему елементів інформаційної інфраструктури (комп’ютери, бази даних, побутова електротехніка) відбуватиметься постачання нескінченної кількості інформації її споживачам [там само]. Прикладом вертикальної концентрації може бути голлівудська компанія з виробництва фільмів МСА, яка придбала Cineplex-Odeon, головну компанію, яка займалася дистрибуцією фільмів. МСА, таким чином, забезпечила собі поширення своєї продукції й покращила контроль не тільки на ринку виробництва, але й збуту.

Політологія: Навчальний посібник

Структура політичної системи – сукупність владних інститутів, що пов'язані між собою і створюють стійку цілісність. Революція – корінні, глибинні якісні зміни в розвитку певних явищ природи, суспільства, засобів виробництва, різних галузей знань. Політична орієнтація – (від франц. orientation – звернення на схід, від лат. oriens – схід) – певні уявлення політичних суб'єктів про цілі, завдання діяльності політичних партій, політичного режиму, суспільства в цілому. Поведінка політична – взаємодія суб'єкта з політичною реальністю, яка охоплює його дії та орієнтації щодо політичної практики. Нейтралітет – спосіб міждержавного політичного розвитку; особливий правовий статус держави й зовнішньополітична мета. Лідерства стиль у політиці – сукупність прийомів і методів, які застосовує лідер заради впливу на залежних від нього або підпорядкованих йому людей.

Депутат – це виборний член представницького органу влади – парламенту чи зібрання нижчого рівня. "Мережа Microsoft" притягує до себе інших виробників інформаційного продукту. Так, у травні 1995 року до конгломерату звернулися ESPN (телевізійна спортивна мережа), C-SPAN, Court TV (телетрансляції із залів суду), Home Shopping Network (телемережа для замовлення продуктів не виходячи з дому) та American Greeting ("Американські вітання"). На розуміння терміна "глобалізація" мала великий вплив концепція канадського соціолога Маршалла Маклюена, основним концептом якої було уявлення про світ як "глобальне село". Глобалізація передбачає безупинний процес інтеграції одиничного, самобутнього в загальний культурний, соціальний, політичний контекст "глобального села". "За своєю суттю, - пише О. В. Зернецька, - все те, що перебуває в процесі глобалізації, не що інше, як сили, що уособлюють виробництво, дистрибуцію та споживання продуктів і послуг, які, в свою чергу, спрямовані на гомогенізовану (однорідну, типову. - В. Р.) поведінку споживача (в якому б куточку світу він не жив). Продовжували розвиватися і міцніти й самоврядні органі на селі – верви, колишні родові общини.